Joseph Bech et Lambert Schaus (Luxembourg), 25 mars 1957